>

İDA Meslek Ahlakı İlkeleri
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin Meslek Ahlakı İlkeleri, dernek üyeleri için rehber bir belge niteliğindedir.
İletişim danışmanlığı mesleğinin etkileme gücü ve etki alanı, önemli ahlaki sorumlulukları tarif eden böyle bir belgeyi gerekli kılmaktadır.

Türkiye’de iletişim danışmanlığı mesleğinin ve buna bağlı olarak iletişim danışmanlığı sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişme ve bu alanda faaliyet gösteren danışmanların ve danışmanlık şirketlerinin sayısının giderek artması, meslek ahlak ilkelerinin bir kez daha ve güçlü bir biçimde vurgulanmasını gereğini doğurmaktadır.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği üyeleri, bu belgenin ruhunu benimser, bu belgenin geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu belgedeki ilkeleri Dernek üyeliğinin en önemli koşullarından biri olarak kabul eder. Çalışanlarının da bu ilkeleri benimsemesini sağlarlar.

Çalışanlarından birinin bu meslek ahlakı ve ilkelerine uygun olmayan biçimde davranmasına bilerek yol açan ya da böyle bir davranışa izin veren üye şirket, meslek ahlakı ilkelerine kendisi uymamış sayılacaktır.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği, meslek ahlakı ilkelerinin ihlali ile ilgili olarak, sadece kendi üyeleri hakkında yapılan şikayetler / bildirimler konusunda araştırma yapar. Meslek ahlakı ilkelerinin ihlali ile ilgili şikayetler/bildirimler İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Etik Komitesi tarafından değerlendirilir.

Derneğin Etik Komitesi, bu ilkelerin üye şirketler ve çalışanları tarafından doğru ve eksiksiz kavranması için, ilke ihlallerine örnekler ve iyi uygulama örnekleri geliştirerek üyelerini bilgilendirir.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği, üyelerinden herhangi birinin, mesleğini yürütürken, Meslek Ahlakı İlkeleri’ni çiğnediğini Etik Komite’ye sunulan kanıtlar ışığında saptadığında, üyesine uyarır, izler, gerekirse ihraç eder.

Meslek Ahlakı İlkeleri:
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği üyeleri, İletişim danışmanlığı mesleğinin profesyonel değerlerini ve itibarını korumak doğrultusunda;

1) İletişim danışmanlığı mesleğini icra ederken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerine bağlı kalırlar,

2) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin felsefesi uyarınca, hiçbir biçimde, cinsiyet, ırk, din, fiziki engellilik ve mesnetsiz referanslara dayanan ayrımcılık yapmazlar,

3) Bağımsız danışmanlık görevlerini gölgeleyecek, bağımsızlıkları ile ilgili kuşku yaratacak çıkarlara hizmet etmezler ve bu nitelikte bağlantılar kurmazlar, görevler almazlar,

4) Bağımsız danışmanlık görevlerini yerine getirirken gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sorumluluğunu alırlar,

5) İfade özgürlüğüne ve tüm görüşlerin adil bir biçimde temsil edilmeyi hak ettiğine inanırlar. Bu anlamda, hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin etkin bir biçimde temsil edilmesini gözetirler,

6) Hizmet ettikleri kişi, kurum ve kuruluşların temsili sürecinde, ilgili tüm tarafların ve kamunun çıkarlarını da göz önünde bulundururlar,

7) Kamuoyu ve ilgili taraflarlarla kurdukları iletişimde; doğru bilgi aktarımına özen gösterirler, aktardıkları ancak daha sonra doğru olmadığını öğrendikleri/anladıkları bilgilerle ilgili yanlışlarını düzeltirler,

8) Faaliyetlerini açık, şeffaf  ve bunların “iletişim danışmanlığı faaliyetleri” olduğuna şüphe bırakmayacak bir biçimde yürütürler; hizmet ettikleri kişi, kurum ve kuruluşların kimliklerini açıklarlar, kaynağı belli olmayan bilgi ve belgeleri dağıtmazlar ve aktarmazlar,

9) Müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, şirketleri, uzmanları, uzmanlık alanları ve referansları konusunda doğru ve eksiksiz bilgi verirler,

10) İster kendi girişimi, ister müşterinin iradesiyle, potansiyel müşteriye şirketlerinin yeteneklerini ve hizmetlerini sunarken, mevcut bir sözleşmeyi sona erdirmeye çalışmaz ya da bu müşteriye halen hizmet veren bir danışman üyenin adını ya da yeteneklerini karalayarak iş almaya çalışmazlar,

11) Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler; faaliyetleri kapsamında başka kişi, kurum ve kuruluşlarca üretilmiş bilgi ve belgeleri kullanmak için gerekli izinleri alırlar, yaptıkları alıntıların sahiplerini belirtirler,

12) Hizmet sundukları ticari kuruluşların hisse senetlerine sahip olmaları durumunda, bunu açıklarlar, bu hisse senetleri üzerindeki tasarruflarında içerden edindikleri bilgileri kullanamazlar,

13) Kişisel çıkarları ile mesleki çıkarları arasında çelişki yaratabilecek eylemlerden, bağlantılardan ve görevlerden kaçınırlar,

14) Hizmet verdikleri kişi, kurum ve kuruluşlara önerecekleri her türlü uzman danışmanlık ve/ya üçüncü parti hizmeti sunan diğer kuruluşlarda maddi/ticari çıkarları (ortaklık, hisse senedi) olduğu takdirde, bunu açıkça belirtirler,

15) Mesleklerinden ötürü, geçmiş ve mevcut müşterileri ile ilgili edindikleri sır niteliğindeki bilgileri açıklamazlar,

16) İletişim danışmanlığı hizmetlerinin kapsamının net bir biçimde tarif edilmesi ve anlaşılması için çalışırlar,

17) İletişim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında kendilerinden talep edilen herhangi bir görevin, meslek ahlak ilkelerine ters düşmesi durumununda öncelikle hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşları uyararak bu ilkelere uymaları için çaba gösterirler. Bu özellikteki görevleri yerine getirmeleri konusunda ısrar edildiği takdirde ise, kendileri için sonuçları ne olursa olsun, bunları kabul etmezler,

18) İletişim danışmanlığı mesleğinin itibarını korumak ve yükseltmek için çaba gösterirler,

Kamuoyu ve medya ile ilişkilerde şeffaflığın gözetilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda;

1) Medyayı ve medya organlarını, kamuoyunun bilgilendirilmesi doğrultusunda faaliyet gösteren kurumlar olarak kabul ederler,

2) Hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşların reklamveren olmaktan doğan güçlerini; bu kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili haberlerin yayınlanması ile ilişkilendirmez ve medya organlarına bu doğrultuda imada bulunmazlar,

3) Hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptıkları hizmet sözleşmelerinde, belirli medya organlarında belirli nitelik ve sayıda haber yayınlatma garantisi vermezler,

4) Sundukları hizmetler sonucu medya organlarında yer alan haberlerin etkinliğini reklam eşdeğeri ile ölçmezler,

5) İletişim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında medya organlarına iletilen tüm malzemelerin haber değeri açısından değerlendirilmesine gölge düşürecek nitelik ve değerde hediye vermezler, ağırlama yapmazlar,

6) Medya mensuplarına para karşılığı haber teklifinde bulunmazlar. Medya organlarından kendilerine ya da müşterilerine gelebilecek paralı haber tekliflerini desteklemezler,

7) Haberlerinin kullanılması karşılığında gazetecilerle gizli ve özel anlaşmalar yapmazlar, gazetecileri gizlice ödüllendirmezler,

8) İletişim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, gerektiği durumlarda, reklam veya advertorial alanı/zamanı satın alınmasını ve mesajların bu biçimde iletilmesini önerebilirler. Medya organlarında bu biçimde yer alan mesajların; reklam, kurumsal reklam veya advertorial olduğunun okuyucu/izleyici tarafından açıkça anlaşılması için gerekli tedbirleri alırlar,

Sektörde adil rekabet ortamının oluşturulması  ve geliştirilmesi doğrultusunda;

1) İletişim danışmanlığı sektöründe adil bir rekabet ortamının gelişmesini desteklerler,

2) İletişim danışmanlığı sektöründeki adil rekabet ortamını haksız biçimde etkileyebilecek bağlantılar kurmaz ve bu nitelikteki görevleri kabul etmezler,

3) İletişim danışmanlığı hizmetleri için açılan konkurlara veya gelen tekliflere cevap vermeden önce, konkuru açan/teklifi yapan kişi, kurum veya kuruluşun (eğer varsa) hal-i hazırda hizmet almakta olduğu iletişim danışmanlığı şirketine resmi bildirim yapıp yapmadığını araştırır, böyle bir bildirim yapılmamışsa konkura katılmaz ve/ya teklif vermezler.

Çalışanlarına karşı sorumlulukları doğrultusunda;

1) Sektörün nitelikli insan kaynakları ile donatılmasına yönelik girişimler ile, akademik dünyanın bu doğrultudaki faaliyetlerini desteklerler,

2) Çalışanlarının hak, hukuk ve menfaatlerini korurlar,

3) Çalışanlarının kariyer planlarına yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerini desteklerler.

Bu belge; IPR, IPRA, CERP ve  ICCO tarafından benimsenen meslek ahlakı ilkelerinin ve bildirgelerinin ruhu doğrultusunda hazırlanmıştır. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği, sözkonusu ilke ve bildirgeleri benimsemektedir.