>

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1:

DERNEĞİN ADI, LOGOSU

Derneğin adı “İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği”dir. Derneğin kısa adı İDA’dır.
Derneğin Logosu aşağıdaki şekildedir:

MADDE 2:

MERKEZİ

Dernek merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 3:

DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, üyesi şirketlerin, içinde bulunduğu halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak, sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak, sektörden hizmet alan kuruluşların, sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak, üyelerinin, mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini, uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamaktır.

MADDE 4:
DERNEĞİN FAALİYET ALANI, KONULARI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

1) Başta üyeleri olmak üzere tüm sektörde, uluslararası hizmet ve mesleki kalite standartlarının egemen olmasını, etik kodlara uyulmasını sağlamak için araştırmalar yapar, toplantılar düzenler, yayın, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri organize eder.

2) İletişim danışmanlığı mesleğinin tanınması, gelişmesi ve sektörün genişlemesi için tanıtım, eğitim, bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenler, yayın yapar.

3) Sektör ve meslek hakkında araştırmalar yapar, yaptırır, yayınlar.

4) Sektöre nitelikli insan gücü kazandırılması için çalışır. Bu amaçla, bu alanda eğitim veren kuruluşlarla işbirliği yapar. Sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücü konusunda eğitim kurumlarını bilgilendirir, eğitim programlarının şekillendirilmesine katkıda bulunur, dernek bünyesinde eğitim programları organize eder. Sektörün meslek seçme aşamasındaki nitelikli gençler için cazibesini artıracak etkinlikler düzenler.

5) Sektör içi iletişimin geliştirilmesi için çalışır. Sektörde tanım ve terminoloji birliği sağlamaya çalışır.

6) Sektörü ilgilendiren konularda mevzuat değişikliklerini, yeni düzenlemeleri, idari uygulamaları izler, öneriler geliştirir, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır.

7) Sektörle ilgili tüm faaliyetlerinde, sektörün gelişmesi için çalışan diğer ulusal ve uluslararası dernek, vakıf ve kurumlarla, akademik kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortak çalışmalar gerçekleştirir.

8) Aynı sektörde faaliyet gösteren benzer uluslararası kuruluşlara, ulusal ve uluslararası federasyonlara üye olur.

9) Üyelerinin, sektör ve meslekle ilgili bilgi üretmelerini ve paylaşmalarını teşvik eder.

10) Üyelerinin uluslararası hizmet, yönetim ve kalite standartlarına kavuşmaları ve bu yetkinliklerini belgelendirmeleri için destek verir.

11) Rekabet koşullarını ortadan kaldırmadan, iletişim danışmanlığı hizmetlerinde uygulanan ücretlendirmenin tüm sektörde verilen hizmet, harcanan zaman ve sağlanan performansa göre belirlenmesi için çalışır, bu sistemin uygulanması için üyelerine destek verir.

12) Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir, işlettirir. Bunun için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar, satar, inşa eder, ettirir, her türlü hakları koydurur. Kar amacı gütmeyen kooperatif, vakıf kurar, kurulmuş olanlara girer.

13) Amaçları doğrultusunda iktisadi teşekkül açar, kendi işletir veya işletmesini 3.şahıslara devreder. Gerektiğinde sektörel ticari şirket açar.

14) Diğer yerel kurumlarla ve aynı amaç için çalışan yurtdışı kurumlarla bilgi paylaşımın da bulunur, ortak projeler geliştirir.

15) Amaç ve hizmet konularıyla ilgili gelir arttırıcı projeler için dernek işletme açar, fon kullanır, sergiler, pazarlar ve benzeri faaliyetler düzenler.

16) Radyo, TV, gazete, dergi, kitap,  broşür, dijital medya ve teknolojinin getirdiği yeni mecralardan yararlanır.

17) Amaç ve hizmet konuları dahilinde gerekli gayrimenkuller satın alır, kiralar ve satar, bu amaca uygun işletmeler kurar ve işletir, her nevi inşaat yapar.

18) Üyelerin amaç ve hizmet konularına ilişkin görgüsünü, bilgisini ve deneyimini arttırmak amacıyla her tür faaliyette bulunur, gezi düzenler ve süreli yayın çıkarır.

19) Yardım Toplama Yasası ve İç Tüzük hükümlerine uygun bir şekilde yardım ve bağış kabul eder.

20) Yasal şartlara uygun olarak, araştırma ve projeler için yerel olan ve olmayan kişilerden, kurumlardan ve vakıflardan mali yardım kabul eder.

21) Derneğin Genel Kurulu’nda temsil edilecek faaliyetlerin yürütülmesi için gerektiğinde şube kurar. Şubeler derneğin Genel Kurulu’nda temsil edilmeyeceklerdir. Şubenin adresi Yönetim Kurulu’nun atadığı temsilci tarafından en yüksek yerel idari merciye bildirilecektir.

22) Kanunda yasaklanmayan ve derneğin amacıyla ilgili olan alanlarda ortak bir amaca ulaşmak için derneklerle, vakıflarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum örgütleriyle birlikte bir platform oluşturur.

23) Genel Kurul hedefin gerçekleşmesi için borç ya da krediyi kabul ederse dernek borçlanabilir ya da finansman yoluna gidilebilir.

24) Dernek uluslararası faaliyetlere ya da işbirliklerine katılabilir, yurt dışında temsilcilikler ya da şubeler açabilir, yurtdışında dernekler ya da daha üst düzey kurumlar kurulabilir yada yurtdışında mevcut olan derneklere yada daha üst düzey kurumlara katılabilir.

25) Amacına ulaşmak için bir federasyon kurabilir ya da kurulu bir federasyona katılabilir. Pazarlama iletişimi ile ve yaratıcı endüstrilerle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara derneklere vb. sivil toplum kuruluşlarına katılabilir. Bunun için tahsis edilecek malvarlığı ve yapılması gereken harcama ve ödentiler dernek fonlarından karşılanır.

26) Bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenek üzerine temellenen yaratıcı endüstrilerde fikri mülkiyeti geliştirmek, refah yaratmak ve yaratıcı kaynağı teşvik amaçlı her türlü faaliyeti tek başına veya diğer dernekler, vakıf, sendika ve/veya benzeri sivil toplum örgütleri ile müşterek olarak yürütülebilir.

27) Amaç ve hizmet alanına uygun bir arşiv, web sitesi,  dijital medya ve teknolojinin getirdiği yeni araçlar için platformlar oluşturabilir.

Bu 5253 sayılı yeni Dernekler Yasası (Temsilcilik hakkındaki 24. madde; platform oluşturmak hakkındaki 25. madde; uluslararası faaliyetler alanı hakkındaki 5. madde) uyarınca zorunludur.
Konuların ve çalışma şeklinin mümkün olduğunca ayrıntılı yazılmasının sebebi aynı Yasa’nın 30. maddesinin hükmüdür: “Dernek İç Tüzüğü’nün amaç ve çalışma şekli başlığı altında belirtmediği hiçbir faaliyette bulunamaz”.

 

MADDE 5:

AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ

Derneğin yukarıda 4. Maddede yazılı amaca yönelik olmak üzere, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak yapacağı bütün çalışmalar bu madde hükmüne girer. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunulabilir, yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu dernekleri Türkiye’de temsil edebilir.

 

MADDE 6:

DERNEĞİN SİYASETLE ALAKASI

Derneğin kesinlikle siyasetle alakası yoktur. Üyelerin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan dernek mesul değildir. Dernek hiçbir siyasi teşekkülün siyasi faaliyetine katiyen iştirak etmez.

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 7:

DERNEK KURUCULARI  

Dernek kurucularının tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabasından olup, isimleri aşağıdadır:

Sıra No Şirket Adı Temsilcisi Mesleği
1 Alesta Halkla İlişkiler veİletişim Danışmanlığı Ticaret Ltd. Şti Beyhan ALÇI İletişimci
2 As-İst İletişim Tanıtım Yayıncılık ve Danışmanlık  Hizmetleri Pazarlama A.Ş Özhan K.CARDA İletişimci
3 Bersay İletişim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. Ali Uğur SAYDAM İletişimci
4 BG İletişim Basın  Hakla İlişkiler ve Reklamcılık Tic. San.Ltd.Şti. Barika GÖNCÜ İletişimci
5 Effect Halkla İlişkiler ve Multimedya Hizmetleri Ltd.Şti GoncaKARAÜÇ İletişimci
6 Eksel Halkla İlişkiler İletişim Danışmanlık Ltd. Şti. Figen İSBİR İletişimci
7 Global Tanıtım Halkla İlişkiler Araştırma Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler Ltd. Şti Ceyda AYDEDE İletişimci
8 Grup 7 İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Osman Cengiz TURHAN İletişimci
9 MPR Pazarlama Halkla İlişkiler  ve Turizm A.Ş. Meral SAÇKAN İletişimci
10 N PR halkla İlişkiler ve İletişim Ticaret A.Ş. Nur BAŞNUR İletişimci
11 Orsa Stratejik İletişim Danışmanlığı  Yayıncılık Reklamcılık Hizmetleri ve Ticaret. A.Ş. Mehmet Salim KADIBEŞEGİL İletişimci
12 Pergel İletişim Hizmetleri Halkla İlişkiler Reklam ve Ticaret. A.Ş. Murad İÇLİ İletişimci
13 PR Aktif İletişim Hizmetleri Ltd.  Şti. Yavuz Can YAZICI İletişimci
14 Rekta Halkla İlişkiler Ltd. Şti. Osman Kaan BERKAN İletişmci
15 Zamas Reklam ve İletişim Danışmanlık Organizasyon Hizmetleri Ticaret. Ltd. Şti. Ali Cem İLHAN İletişimci
16 Zarakol Halkla İlişkiler Ltd. Şti Fatma Necla ZARAKOL İletişimci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 8:

ÜYE OLMA

 1. a) Dernek tarafından benimsenen ve bu tüzüğün ekinde yer alan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Meslek Ahlaki İlkeleri’ni onaylayarak imzalayan ve uluslararası meslek standartlarını esas alarak derneğin ilk seçilmiş yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve kurucu üyeler tarafından onaylanacak meslek standartlarına uyma ve bu konuda bağımsız denetleme şirketleri tarafından 3 yıl içinde denetime tabi tutulma taahhüdünde bulunan iletişim danışmanlığı şirketleri, dernek üyesi olabilirler.
 2. b) Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan, gerçek veya tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir.
 3. c) Üyelikler Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

 

 

MADDE 9:

ÜYELİĞİN TEMSİLİ

Her şirket dernek genel kurulunda bir delege ile temsil edilir. Dernek genel kurulunda şirketleri temsil eden delegelerin, üye şirketin sahibi, yönetim kurulu başkanı veya genel müdürü olması zorunludur. Her genel kuruldan 1 hafta önce üye şirketler, genel kurulda kendilerini kimlerin temsil edeceğini derneğe yazılı olarak bildirirler.

 

MADDE 10:

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiçbir kuruluş üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üye şirketler yazılı bildirimde bulunarak kendi istekleriyle üyelikten çıkarlar.

 

MADDE 11:

ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ŞARTLARI ve ŞEKİLLERİ

 1. Tüzüğün 8. maddesindeki niteliklere uymayan veya bu nitelikleri yitiren şirketler ve temsilcileri,
 2. Faaliyetlerini iletişim danışmanlığı dışında yoğunlaştıranlar, iletişim danışmanlığı alanındaki çalışmalarını bırakıp başka bir mesleğe geçenler veya geçimini iletişim danışmanlığı dışında bir işten sağlayan şirketler,
 3. Derneğin benimsediği ve üyenin girişte onayladığı etik kodlara uymadığı saptananlar,
 4. Giriş aidatlarını 3 ay, üyelik aidatlarını ait olduğu yıl içinde ödemeyenler, Yönetim Kurulu’nun 3’te 2 çoğunlukla alacağı karar ile üyelik haklarını kaybederler.
 5. Derneğin benimsediği ve üyenin girişte onayladığı meslek ahlakı ilkelerine uymadığı saptananlar, eylemleri ve söylemleriyle dernek onurunu zedeleyenler hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu incelenmesi için gerekçeli görüşünü yazılı olarak Etik Kurulu’na gönderir. Bu Kurul durumu araştırarak gerek görürlerse üyenin savunmasını ister ve raporunu Yönetim Kurulu’na sunar. Etik Kurulu’nun kararları tavsiye niteliğindedir. Üyeliğin devamı veya sonlandırılması ile ilgili son kararı 2/3 çoğunlukla Yönetim Kurulu verir. Üye karara itiraz ederse, en yakın genel kurulda konu katılanların salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

MADDE 12:

ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye şirketin dernek genel kurulunda bir oy hakkı vardır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 13:

DERNEĞİN ORGANLARI

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin çalışmaları aşağıdaki organlarca yürütülür:

 1. a) Genel Kurul (GK)
 2. b) Yönetim Kurulu (YK)
 3. c) Denetim Kurulu (DEK)
 4. d) Etik Kurulu (EK)
 5. e) Danışma Kurulu (DAK)

 

MADDE 14: 

GENEL KURUL
31 Mart 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan ‘’Dernekler Yönetmeliği’’nde öngörüldüğü üzere;

Genel Kurul iki yılda bir Ekim ayında, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği günde toplanır. 31.03.2005 tarihli Yönetmeliğin 13. maddesi gereği, Olağan Genel Kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır olan üyelerin en az onda biri tarafından verilecek önerge ile görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Bununla birlikte Yönetim ya da Denetim ve Etik Kurulu’nun gerekli görmesi halinde ya da kayıtlı üyelerin beşte birinin talebi üzerine özel olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurullar için 18. madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul bütün üye şirketlerce atanan temsilcilerden meydana gelir ve derneğin en üst ve yetkili organıdır.

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun belirleyeceği başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu Dernek iç tüzüğüne göre; Genel Kurul’a katılmaya hakkı olan üyelerin listesini çıkarır. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden bir gazetede toplantı tarihi, saati, yeri ve gündeminin yazıyla ilan edilmesiyle veya e-posta yoluyla davet edilirler. Bu duyuruda toplantı yeter sayısına ulaşılmaması durumunda düzenlenecek olan ikinci toplantının tarihi de belirtilir. İlk toplantıyla ikinci toplantının arası yedi günden kısa ve altmış günden uzun olamaz.

Eğer toplantı, yeter sayıya ulaşılamaması dışındaki herhangi bir sebepten dolayı ertelenirse keyfiyet üyeler tarafından erteleme sebepleriyle birlikte ilk davetiyedeki esaslara uygun olarak ilan edilir. İkinci toplantının erteleme tarihinden sonraki altı ay içinde düzenlenmesi şarttır.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkradaki esaslara uygun olarak davet edilirler. Bir genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

MADDE 15:

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği başka bir yerde yapılır.

MADDE 16:

GENEL KURUL TOPLANTI SAYISI

Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılımıyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3’nin (üçte ikisi) katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek üye sayısının yarısından az olamaz.

MADDE 17:

GENEL KURUL TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ
Toplantı Usulü

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere; bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre; görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 18:

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre; genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 19:

GENEL KURUL’un  GÖREV ve YETKİLERİ

Aşağıdaki hususlar Genel Kurul’un görev ve yetkileri içindedir:

1) Yönetim,  Denetim ve Etik Kurulu üyelerini yedekleri ile birlikte seçmek,

2) Dernek tüzüğünü değiştirmek, tüzük değişikliğine dair yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

3) Yönetim Kurulu,  Denetim Kurulu’nun raporlarını görüşüp  ibra etmek,

4) Bütçe tasarılarını görüşüp kesin biçimini vermek.

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut malların satılmasına karar vermek, bu konularda ve borçlanma için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

6) Derneğin federasyon kurmasına, katılmasına, ayrılmasına karar  ve bu kararı uygulaması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

7) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasını, yurtdışındaki ilgili kuruluşlara katılmasını ve ayrılmasını, ayrıca uluslararası derneklere üye olmasını ve mevcut uluslararası dernek üyeliklerine son verilmesini kararlaştırmak,

8) Derneğin feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

9) İbra edilmeyen Yönetim Kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağını kararlaştırmak,

10) Yönetim Kurulu tarafından sunulan hususları görüşüp karara bağlamak.

11) Üye ihracı hakkında Yönetim Kurulu’nca verilen kararlara karşı itiraz vukuunda bu itirazları tetkik ederek bunlar hakkında karar vermek.

12) Derneğin yurtdışında kurulmuş bulunan yabancı derneklere üye olmasına, mevcut üyeliklere son verilmesine karar vermek, bu konularda yetkili merciler nezdinde müracaatlarda bulunmak ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

13) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına veya kurulmuş bulunanlara katılmaya karar vermek.

 

MADDE 20:  

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere 2 yıl için Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında başkan, başkan vekili, sayman, sekreter seçer. Şirketlerin sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanları ve Genel Müdürleri dışındaki isimler yönetim kurulunda görev alamaz.

MADDE 21:

YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu’nun görevi şunlardır:

1) Derneği amaç maddesine uygun biçimde yönetmek.

2) Dernek faaliyetlerini organize etmek.

3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecekteki döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

4) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma tekliflerini karara bağlamak.

5) Giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi tespit etmek.

6) Derneği temsil etmek, derneğin temsil görevini üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye vermek, dernek adına her türlü hukuki işlemi yapmak, kiralama, ariyet sözleşmesi yapmak, bankalarda hesap açtırılması, açılmış hesapların kapatılması işlemlerini yapmak ya da bu hususta üyelerden birine veya birkaçına yetki vermek, derneğe avukat tutulmasına karar vermek.

7) Üyeliğe almaya, üyelikten çıkmaya karar vermek.

8) Dernek görevlilerini işe almak, çıkarmak, ücretlerini saptamak, iş sözleşmesi yapmak, diğer haklarını kararlaştırmak.

9) Tutulması gereken defter ve kayıtların kanuna uygun olarak tutulmasını sağlamak.

10) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak, programı düzenleyip uygulamak.

11) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

12) Gelirleri kabul edip, giderleri onaylamak,

13) Bu tüzüğün uygulanma şeklini gösterir dernek iç yönetmeliğini ve gerekli gördüğü diğer yönetmelikleri hazırlamak, tüzük değişikliği için tasarı hazırlamak,

14) Derneği kanun ve tüzük hükümlerine göre yönetmek,

15) Bütçede öngörülenden fazla gelir elde edildiğinde, bunların ne şekilde kullanılacağına karar vermek,

16) Üyelerden veya üye olmayanlardan oluşacak komisyonlar kurmak. Bu komisyonların görevlerini saptamak.

17) Dernek Genel Koordinatörü’nü tayin etmek, ücreti ve diğer haklarını belirlemek.

18) Yapılan seçim sonuçları ile alınan kararları üyelere duyurmak.

19) Genel Kurul’u toplantıya çağırmak, toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve üyelere ve mülki amirliğe duyurmak.

20) Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yurtdışında bulunan uluslararası derneklere üye olmak için işlemleri yürütmek.

21) Derneğin tanıtımı ve iletişim faaliyetlerini yürütmek için günün gelişen iletişim araçlarını kullanmak, bunun için gerekli mecraları kurup, yönetmek, buralarda derneğin itibarının geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak.

 

MADDE 22:

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Dernek Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Vekili, Sekreter, Sayman üye ve Üye’den oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, derneği temsil eder. Aynı şirketin temsilcisi arka arkaya iki dönemden fazla başkanlık yapamaz. Başkan olmadığı zaman Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Vekili başkanlık yapar. Sekreter, derneğin yazışmalarını ve diğer idari işlerini yönetir; Sayman üye mali konularda yetkili ve Yönetim Kurulu ile Denetim ve Genel Kurul’a karşı sorumludur. Ödemeler, başkan veya başkan vekili ile sayman üyenin elektronik posta onayı ile yapılır.

MADDE 23:

YÖNETİM KURULU TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNTEMİ ve KARAR SAYISI

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Oyçokluğu ile karar verir. Yönetim kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez. Vekil tayin ederek oyunu kullanamaz. Oylarda eşitlik durumunda Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Mazereti olmadan üst üste 3 (üç) toplantıya gelmeyen üyenin üyelik sıfatı kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu’nca verilen kararların alınmasına iştirak eden üyeler tarafından kararların altının imzalanması şarttır. Kararlara muhalif oy kullananlarla çekimser kalan yönetim kurulu üyeleri mütalaalarını kararın altına yazar ve imza ederler.

Yönetim kurulu ilk oturumda kendi üyeleri arasında madde 20.gereğince görev bölüşümü gerçekleştirir.

MADDE 24:

YÖNETİM KURULU’nun YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı, üyelikten ayrılma sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 9.maddesinde öngörüldüğü üzere;

MADDE 25: 

DENETİM ve ETİK KURULU GÖREVLERİ:

 1. DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Denetim Kurulu, Genel Kurul’un seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
Derneğin hesapları en az birer yıl arayla Denetim Kurulu’nca denetlenir ve sonuçlar Genel Kurul’a bir rapor olarak sunulur.

 1. ETİK KURULU ve GÖREVLERİ:

Etik Kurulu, Genel Kurul’un seçeceği, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Etik Kurulu gerekli durumlarda uzmanlardan mütalaa alabilir.  Yönetim Kurulu’nun veya üyelerin kendisine yazılı olarak ilettiği, üyelerinden biri veya birkaçı hakkında meslek etiğine aykırı davranış şikayetlerini inceleyerek değerlendirmede bulunur. Etik Kurulu, incelemeyi yaparken şikayete konu üye ve üyelerden yazılı savunma ister.

Etik Kurulu, değerlendirmesini 30 gün içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.  Bu görüş ve öneriler;

 1. a) Şikayetin reddi,
 2. b) Üyeye yapılacak yazılı uyarı veya kınama,
 3. d) Bütün üyelere duyurulacak şekilde yazılı uyarı veya kınama,
 4. e) Bütün üyelere ve kamuoyuna duyurulacak şekilde yazılı uyarı veya kınama,
 5. f) Üyelikten çıkarma

şeklinde olabilir.

Etik Kurulu’nun kararları tavsiye niteliğinde olup konu hakkındaki karar mercii Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu Etik Kurulu’ndan gelen görüş ve öneriler hakkında oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu’nun kararına üye veya üyelerin itiraz etmesi sonucunda konu ilk Genel Kurul’da görüşülerek katılanların salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

MADDE 26: 

DANIŞMA KURULU VE GÖREVLERİ:

 

Danışma Kurulu mesleki faaliyetlerini sürdüren ve İDA üyeliği devam eden geçmiş İDA başkanlarından oluşturulur.  İDA Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti ile toplanarak derneğin amaçları doğrultusunda görüş ve önerilerini bildirir.  Danışma Kurulu gerekli gördüğü durumlarda toplantıya çağrılmadan da İDA Başkanı’na görüşlerini yazılı veya sözlü olarak bildirebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Danışma Kurulu’nun görüşlerinin bağlayıcılığı yoktur.

5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 23. maddesinde öngörüldüğü üzere;

MADDE 27:

ORGANLARA SEÇİLENLERİN YETKİLİLERE BİLDİRİLMESİ:

Yönetim,  Denetim ve Etik Kurulu ’na seçilen asil ve yedek üyelerin adları, soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri ile mesleki ve ikametgah adresleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul’un yaptığı seçimi izleyen otuz gün içinde yazılı olarak Valiliğe bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 28: Yeni Dernekler Yasası fıkra 4/1’da öngörüldüğü üzere;
GELİR KAYNAKLARI VE BORÇLANMA USULÜ:
Derneğin Gelirleri şunlardır:

1) Giriş Bedeli Derneğe giriş bedeli 8.000 TL’dir. Bu tutar, Bir defaya mahsus olmak üzere derneğe asil üye olarak kabul edilen her üyeden alınacak bedel olup,  derneğe katılım yılının üyelik aidatını da kapsar.

2) Üyelik Aidatı: Yıllık üyelik aidatı 8.000 TL’dir. Üyelerin her yıl ödeyecekleri aidat tutarı olup yönetim kurulu tarafından belirlenir.

3) Dernekçe yapılan; yayınlar, eğitim, kurs, seminer, konferans, yarışma, temsil, konser ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, fuar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4) Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler.

5) Bağış ve yardımlar.

Bu bağışların banka hesapları açılan yerlerdeki belli noktalara bağış kutuları koyarak, bağış pulu bastırarak, çekiliş, kültürel gösteriler ve sergiler, spor etkinlikleri, gezinti ve partiler düzenleyerek alınmasında 2860 sayılı Bağış Toplama Yasası’nın makbuzlara ilişkin hükümlerine uyulması şarttır.

BORÇLANMA USULÜ:

Dernek kişi ya da kurumlara borçlanabilir. Ancak amaç, borcun miktarı ve borcun geri ödeme koşulları gibi hususların Genel Kurul’da görüşülüp kabul edilmesi ve borç alımından önce Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’na yetki vermesi gerekmektedir.

5253 sayılı Yeni Dernekler Yasası 4/h fıkrasında öngörüldüğü üzere;

ÜYELİK AİDATLARI VE AİDATIN BELİRLENMESİ USULÜ:

Derneğin kayıtlı üyeleri yıllık aidat olarak 8.000 TL öderler. Derneğe yeni üye olacak şirketlerden, üye oldukları yıl içinde sadece giriş üyelik aidatı alınır aynı yıl tekrar senelik aidat alınmaz.

Aidat Belirleme Usulü: Bu miktar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

MADDE 29:

 DERNEĞİN DİĞER GELİRLERİ

Yıllık aidatını ve diğer taahhütlerini zamanında ödemeyen üyeye yazı ile ihtarda bulunulur. İhtara rağmen 30 gün içinde borcunu ödemeyen veya geçerli bir mazerette bulunmayan üyenin üyeliği sona erer. Borcun gecikme nedeninin geçerli mazeret olarak kabulü veya reddi yönetim kurulunun yetkisindedir.

MADDE 30:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesi resmi makamlardan sağlanamadığı takdirde usulüne uygun dernekçe bastırılıp mülki amirliğe onaylattırıldıktan sonra kullanılır. Bağış toplayacak kişi veya kişiler, dernek yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu karar mülki amirliğe tescil ettirilir. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili üye veya üyelerini yönetim kurulu bir kararla tespit eder. Aidat ödeyenin veya bağışta bulunanın açık kimliğinin ve imzasının alındı belgesinde bulunması zorunludur.

MADDE 31:

YASAL DEFTERLER:

31 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Dernekler Yönetmeliği’’nde öngörüldüğü üzere;

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda bu yasaya istinaden çıkarılan 31 Mart 2005 tarihli Yönetmelik uyarınca 4721 sayılı Medeni Kanunun 62. maddesinde sayılan ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar.

Bu defterlerin tutulması ve Noter ya da yerel idari Dernekler Birimi tarafından tasdik edilmesi şarttır.

5253 sayılı yeni Dernekler Yasası 11. maddesinde öngörüldüğü üzere. Yeni yasaya göre; gelir banka üzerinden gelmekteyse makbuz yazmak zorunlu değildir. Ancak, eğer istenirse makbuz yazılabilir.

GELİR VE GİDER USULÜ:

Dernek gelirleri makbuz karşılığında tahsil edilir ve giderler gider makbuzları karşılığında yapılır.

Dernek gelirinin banka mevduatları ya da havale yoluyla tahsil edilmesi halinde banka hesap özet raporları gider makbuzu yerine geçer. Alım ve gider makbuzları 5 yıl muhafaza edilir. Dernek geliri toplamak için kullanılacak gider makbuzları Yönetim Kurulu’nun kararıyla basılır.

Dernek geliri toplayacak kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu kişiler birer yetki belgesi hazırlanır.

Gider makbuzları, faturalar ve alım makbuzları beş yıl muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

 

MADDE 32:

5253 sayılı yeni Dernekler Yasası 9. maddesinde öngörüldüğü üzere;

Derneğin iç denetimi esaslı unsurdur. İç denetim Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim ve Etik Kurulu ve Bağımsız Denetim şirketlerince yapılabilir. Denetimin Genel Kurul, Yönetim Kurulu ya da Bağımsız şirketlerce yürütülmesi Denetim Kurulu’nun sorumluluğunu gidermez.

Denetim ve Etik Kurulu, derneğin faaliyetlerini iç tüzükte hedef ve amaçlar olarak belirtildiği alanlar dahilinde yapıp yapmadığını, defterlerin, hesapların ve kayıtların dernek iç tüzüğüne ve yönetmeliğine göre tutulup tutulmadığını denetler ve derneğin iç tüzüğünde belirtilen esaslara ve prosedürlere göre birer yıllık azami zaman aralığı şartını yerine getirdiklerinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a denetim raporunu sunar.

Denetim ve Etik Kurulu üyelerinin isteği üzerine dernek yetkililerinin her türlü bilgiyi, belgeyi ve kaydı göstermesi ve vermesi, idari alanlara, kurumlara ve eklentilerine girmelerine izin vermesi zorunludur.

MADDE 33:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ:

Derneğin Asıl İç Tüzüğü Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. İlk toplantıda değişiklik yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün toplantıya katılması ve değişikliği kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz fakat katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu toplam üye sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca iç tüzük değişikliğine ilişkin Genel Kurul Kararları katılan üyelerin çoğunluğunun 2/3’ü ile alınır.

5253 sayılı yasanın 38. maddesine göre; iç tüzük değişikliklerinin gazetede ilanı şart değildir.

DERNEĞİN FESHİ

5253 sayılı Dernekler Yasası 15. maddede ve 31 Mayıs 2005 tarihli ‘’Dernekler Yönetmeliği’’nde öngörüldüğü üzere;

MADDE 34:

Genel Kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 1. a)  Derneğin İç Tüzüğü’ndeki belirtilen esaslara göre fesih usulü:

Derneğin Genel Kurul kararıyla ya da kendiliğinden fesih olduğunun belirlenmesi üzerine; para, mal ve hakların tasfiyesi şu esaslara göre yürütülür:

Derneğin para, mal ve hakların devri Yönetim Kurulu son üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yürütülür. Bu işlem infisah kararının Genel Kurul’ca alındığı ya da feshin kendiliğinden gerçekleştiği tarihten itibaren başlar. Tüm fesih süreci zarfında yapılacak her işlem ‘’Fesih Halindeki İletişim Danışmanlığı şirketleri Derneği’’ ibaresi kullanılarak yapılır.

Tasfiye Kurulu ilk olarak dernek hesaplarını inceler. İnceleme sırasında defterlerin, alım ve gider makbuzlarının, tapuların, banka kayıtlarının ve diğer belgelerin tespiti yapılır ve aktiflerle pasifler resmi bir tutanakla belirtilir.

Feshi sürecinde, kendilerine yapılacak ödeme muaccel olan kurumlar davet edilir ve borç eğer varsa malların nakde tahvil edilmesiyle ödenir. Derneğin alacaklı olduğu hallerde ise, alacak borçludan tahsil edilir. Alacağın tahsilinden ve muaccel borçların ödenmesinden sonraki bakiye para ve mallar milli Hazine’ye devredilir.

Tasfiye Kurulu’nun en yüksek mülki idare amirini yazılı olarak ve resmi tasfiye tutanağı ekli olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinin tamamlanıp devir sürecinin tamamlanmasından sonraki yedi gün içinde bilgilendirmesi zorunludur.

Tasfiye Kurulu unvanını alan son Yönetim Kurulu Derneğinin defterlerinin ve belgelerinin muhafazasından sorumludur. Bu yükümlülük Yönetim Kurulu’nun bir üyesine verilebilir. Bu defter ve belgeler beş yıl muhafaza edilir.

 1. b)  Mahkeme kararıyla feshin yürütülmesi:

Tasfiyenin nasıl yürütüleceği kararının iç tüzükte Genel Kurul’a bırakılmış olup da Genel Kurul’un hiçbir karar almaması yada gereğini yapmaması halinde ya da Derneğin son Yönetim Kurulu’nun ilanına rağmen tasfiye usulünün izlenmemesi halinde ya da Derneğin mahkeme kararıyla tasfiye edilmesi halinde: Derneğin tüm para, mal ve hakları Derneğin mahkeme kararıyla kapatıldığı tarihte aynı şehirde en çok üyesi olup, en yakın amaca sahip olan bir derneğe devredilir.

Bu durumda, Derneğin para, mal ve haklarının devri mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yürütülür ve tasfiyenin tamamlanmasının ardından keyfiyet ilgili en yüksek mülki idare amirine iletilir.

MADDE 35:

TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin feshi durumunda malvarlığının ne şekilde tasfiye dileceği Genel Kurul kararı ile düzenlenir. Herhangi bir karar alınamazsa mallar hazineye kalır.

MADDE 36:

TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN DURUMLAR

Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile yönetmelikleri ve Türk medeni kanun ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.