>

Kuruluş Bildirgesi

Ülkemizde halkla ilişkiler faaliyetlerinin geçmişi nispeten eski olmakla birlikte, sektörün gelişmesi Türkiye’de liberal ekonomik düzenin yerleşmeye başlamasıyla ivme kazandı. Bu gelişme, hızlı bir olgunlaşma seyri izlerken, üst üste gelen krizlerden ve istikrarsız ekonomik ortamdan ciddi biçimde olumsuz etkilendi. Halkla ilişkiler şirketlerinin hizmet standartlarını geliştirme, büyüme ve kurumlaşma çabaları sekteye uğradı. Krizlerle ve istikrarsız ekonomik ortamla gelen sarsıntılar, halkla ilişkilere yakın başka alanlarında faaliyet gösteren kurumları da etkiledi ve geniş tanımıyla iletişim sektöründe işgücü fazlası ortaya çıktı. Meslek standartlarının henüz yeterince gelişmemiş olması, sektöre girişin görece kolay olması, özellikle 2000 yılındaki krizin ardından, çok sayıda yeni kuruluşun bu alanda faaliyet göstermeye başlamasına neden oldu. Yıllardır bu alanda hizmet veren kuruluşlar, mesleki standartların ve etik değerlerin yerleştirilmesi konusunda yeterli ilerleme sağlayamamışken, sektöre yeni girenlerden, bu yönde olumlu bir katkıda bulunmaları beklenemezdi. Öte yandan, sektörden hizmet talep eden müşteri hacminde meydana gelen artışın yarattığı etki de olumlu gelişmeleri destekleyecek nitelikte değildi. Konumunu, ilkelerini, standartlarını iyi tarif edememiş bir hizmet sektörünün, kendisine yaşanan kriz ortamını ve sertleşen rekabet koşullarını kullanarak yaklaşan, talep ve beklentileri ile hizmet aldıkları şirketlerin meslek ilkelerini hiçe saymaktan kaçınmayan veya aldıkları düşük standartlı/düşük kaliteli hizmeti sektörün yetenek ve kapasitesinin sınırı olarak gören bir müşteri kitlesi ile buluşması, beraberinde kaçınılmaz olarak, çarpık rekabeti getirdi ve meslek ahlakı ilkeleri ile sektör itibarında yaşanan erozyona ivme kazandırdı. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği bu olumsuz süreci tersine çevirmek, sektörde yeniden meslek ahlakı ilkelerinin egemen olması, sektörün yitirmeye başladığı itibarını geri kazanması doğrultusunda çaba sarf etmek için kuruldu.

İletişim Danışmanları Şirketleri Derneği’nin amacı ;

  • Üyesi şirketlerin içinde bulunduğu halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak,
  • Sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak,
  • Sektörden hizmet alan kuruluşların, sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak,

üyelerinin ;

  • Mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini,
  • Uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını,
  • Mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamaktır.

Derneğimiz, kendini Halkla İlişkiler sektörünün, iletişim danışmanlarının tek temsilcisi olarak görmemektedir. Aksine, bütün çalışmalarında, kendisiyle aynı ilkeleri paylaşan mevcut ve müstakbel tüm sektörel kuruluşlarla işbirliğini hedeflemektedir. Aynı ilkeleri paylaşan şirketleri tek çatı altında toplarken, bu şirketlerin çalışan ve yöneticilerinin, bireysel üyelik esasına dayalı sektördeki diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmalarını ve bu kuruluşlarda aktif görev alarak sektöre farklı yönlerden hizmet vermelerini teşvik edecektir.